Storing? (045) 545 1200

24 uur per dag bereikbaar

Functieprofiel monteur WTB (6)

 

Doel van de functie

De monteur WTB (Werktuigbouwkunde) voert zelfstandig installatie-, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden uit aan alle installaties volgens de specificaties in de opdracht. Hierbij streeft de monteur WTB altijd naar een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau, een tevreden klant en een positief financieel resultaat. De werkzaamheden en eventuele afwijkingen in het werk stemt hij/zij af met de leidinggevende.

 

 

Taken en verantwoordelijkheden

 

Techniek

 • Zelfstandig installeren, repareren en onderhouden van alle technische installaties volgens gegeven specificaties en planning.
 • Informeren van en afstemmen met opdrachtgever of leidinggevende op het project.
 • Up-to-date houden van de benodigde vakkennis.
 • Controleert en test de eigen werkzaamheden en die van de overige werknemers in de ploeg.

 

Organisatie

 • Verzorgen van de technische voorbereiding van het werk en de organisatie op de werkplek.
 • Deelname aan werkoverleg en toolboxmeetings.
 • Melden van afwijkingen tijdens de uitvoering van een project, signaleren en bewaken van meer- en minderwerk.
 • Terugkoppeling over uitvoering van de werkzaamheden naar de direct leidinggevende.
 • Ontvangt voor aanvang van het werk de specificaties cq de projectmap en controleert deze.

 

Administratie

 • Ontvangst, controle en aftekenen van geleverde materialen op een project.
 • Invullen en tijdig inleveren van werkbonnen.

 

Veiligheid en materiaal

 • Zorgen voor orde en netheid op de werkplek.
 • Zorgvuldig/correct gebruik van beschikbaar gesteld gereedschap en andere productiemiddelen.
 • Signaleren en melden van onveilige werksituaties.
 • Voldoen aan normen voor gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).

 

Optioneel

 • Functioneel leidinggeven aan minder ervaren monteurs, hulpmonteurs, onderaannemers en inleenkrachten.
 • Afhandelen van storingen aan installaties.
 • Aanvragen/bestellen van extra benodigd materiaal.
 • Aanleveren van gegevens voor revisietekeningen.
 • Opdrachtbonnen schrijven en laten ondertekenen door de opdrachtgever.
 • De bewaking en registratie van tijd en kosten op het project.
 • Verrichten van storingsdiensten.
 • Ondersteunt zijn collega’s door het geven van technische hulp en aanwijzingen.

 

 

Functiekarakteristieken

 

Complexiteit

 • De functie is gericht op het installeren van systemen van uiteenlopende aard, het verrichten van onderhoud en het opheffen van storingen.
 • De monteur WTB moet vaak omschakelen naar andere werkzaamheden.
 • Verricht ook administratieve werkzaamheden.
 • Bepaalde werkzaamheden vragen een vrij grote accuratesse.
 • Werkt indien nodig onder tijdsdruk.

 

Kennis

 • Opleidingsniveau mbo-3/havo, aangevuld met cursussen en/of trainingen met een gemiddelde studielast tot 2,5 jaar.

 

Zelfstandigheid

 • Bepaalt binnen de gegeven planning zelf de werkvolgorde.
 • Heeft binnen de gegeven uitvoering vrijheid om de aanpak vast te stellen.
 • Voert het werk geheel conform tekening en voorschriften uit.
 • Overlegt met de leiding over afwijkingen in het werk. Kan hierbij een beroep doen op een specialist voor ondersteuning.

 

Afbreukrisico

 • Fouten in het werk kunnen leiden tot tijd- en materiaalverlies.
 • Accuratesse en controle van de eigen werkzaamheden zijn vereist; oplettendheid voorkomt de meeste schade.
 • De kans dat fouten in het werk tijdig worden gesignaleerd is aanwezig door controle van de werkzaamheden door de werknemer zelf en door de leiding.
 • Fouten kunnen hersteld worden.
 • De contacten met werknemers van derden moeten goed verlopen voor een vlotte uitvoering van het werk.

 

Fysieke aspecten

 • De monteur WTB werkt onder wisselende omstandigheden en in wisselende lichaamshoudingen.
 • Relatief zware fysieke werkzaamheden komen voor.
 • De monteur WTB dient de tot zijn/haar ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s ) te gebruiken.

 

 

Competenties (vaardigheden en houding)

 

Flexibiliteit

Wijzigt van aanpak als een voorgaande aanpak niet tot het gewenste resultaat leidt.

 

Gevoel voor details

Heeft gevoel voor details binnen het eigen werk.

 

Kwaliteitsgerichtheid

Hanteert hoge kwaliteitsnormen binnen het eigen werk.

 

Samenwerken

Draagt bij aan een goede communicatie en samenwerking in een team.

 

Planmatig werken

Is in staat het eigen werk(proces) te structureren en signaleert tijdig verstoringen in de voortgang.

 

Communiceren

Kan een boodschap duidelijk overbrengen.

 

Organiserend vermogen

Organiseert en regelt zaken op korte termijn.

 

Financieel bewustzijn

Zoekt naar mogelijkheden om financiële kosten en baten van de werkzaamheden te verbeteren.

 

Analytisch vermogen

Ziet verbanden in een complex probleemgebied of situatie.